12 „Kolęda” - 3:17
Bolesław Łucki - muzyka, słowa, aranżacja i wykonanie

11 „Majka Dorota Ula Ewa” - 2:54
Bolesław Łucki - muzyka, słowa, aranżacja i wykonanie

10 „Czarowanie” ("Spellcasting") - 2:05
Bolesław Łucki - muzyka, słowa, aranżacja i wykonanie

09 „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” ("Tale About Love of Homeland") - 5:06
Wisława Szymborska - słowa
Bolesław Łucki - muzyka, aranżacja i wykonanie
Tekst wiersza „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” wykorzystano za zgodą autorki (29 sierpnia 2009 r.).

08 „Była agentem” ("She Was An Agent") - 2:17
Bolesław Łucki - muzyka, słowa, aranżacja i wykonanie

07 „Jak z tobą rozmawiać” ("How Do I Talk To You") (bez gitary solo) - 2:28
Bolesław Łucki - muzyka, słowa, aranżacja i wykonanie

06 "Here We Are" - 2:20
Bolesław Łucki - muzyka, słowa, aranżacja i wykonanie

05 „Idą pod prąd” ("They Go Against a Current") - 5:01
Bolesław Łucki - muzyka, słowa, aranżacja i wykonanie

04 „Wieprze blues” ("The Swine Blues") - 1:38
„Wieprze blues” (bez gitary solo) - 1:38
Bolesław Łucki - muzyka, słowa, aranżacja i wykonanie

03 „Miłość jak marihuana” ("Love Like Marihuana") - 3:42
Bolesław Łucki - muzyka, słowa, aranżacja i wykonanie

02 „Szczęście” ("Happiness") - 1:42
Bolesław Łucki - muzyka, słowa, aranżacja i wykonanie

01 „Już się zmierzcha” ("It's Getting Dark") - 2:09
Pieśń wieczorna, muzyka Wacław z Szamotuł (ur. ok. 1524, zm. ok. 1560), słowa Andrzej Trzecieski (ur. 1525 lub w 1530, zm. w 1584), wykonanie Bolesław Łucki


________________________________________________________

Słowa piosenek/Songs' Lyrics

    12 Kolęda
     idą święta a my
     mamy w sobie aż tyle złości
     w duszy gniew w sercu chłód
     głupich pretensji w bród
     a radości nam ciągle brak

     idą święta a ty
     czy pomyślisz o swoim sąsiedzie?
     on ma też ciebie gdzieś
     nawet nie powie cześć
     zobaczymy gdy będzie w biedzie

     wesołych świąt
     szczęśliwego nowego roku
     wesołych świąt
     szczęśliwego nowego roku
     wesołych świąt
     szczęśliwego nowego roku

     już po świętach a my
     ciągle sami przy pełnym stole
     w oku łza w sercu mgła
     zima za oknem zła
     kogo winić za naszą niedolę?

     wesołych świąt
     szczęśliwego nowego roku
     wesołych świąt
     szczęśliwego nowego roku
     wesołych świąt
     szczęśliwego nowego roku     

    12 The Carol
     xmas holidays are coming and we
     have so much anger
     anger in the soul cold in the heart
     silly claims galore
     and we still don't have joy

     xmas holidays are coming and you
     do you think about your neighbor?
     he also doesn't care about you
     he did not even say hi
     we will see when he is in poverty

     merry xmas
     happy new year
     merry xmas
     happy new year
     merry xmas
     happy new year

     it's after xmas and we
     are still alone at a full table
     a tear in the eye a fog in the heart
     bad winter behind the window
     who is to blame for our misery?

     merry xmas
     happy new year
     merry xmas
     happy new year
     merry xmas
     happy new year

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    11 Majka Dorota Ula Ewa
     Bogna Jagienka Dobrogniewa
     moja bazuna wam wyśpiewa
     wszystkie radości tego świata
     wystarczy tylko kilka nutek
     by wygnać z życia cały smutek
     moja bazuna to przyrzeka wam
     niech uśmiech wam ozdobi twarze
     o niczym bardziej nie marzę
     byście promienne życie miały
     i jak najczęściej się śmiały

     Majka Dorota Ula Ewa
     moja gitara wam wyśpiewa
     wszystkie radości tego świata
     wystarczy tylko kilka nutek
     by wygnać z życia cały smutek
     moja gitara to przyrzeka wam
     niech uśmiech wam ozdobi twarze
     o niczym bardziej nie marzę
     byście promienne życie miały
     i jak najczęściej się śmiały

    11 Majka Dorota Ula Eva
     Bogna Jagienka Dobrognieva
     my bazuna will sing for you
     all the joys of this world
     just a few notes will suffice
     to banish all the sadness of life
     my bazuna promises this to you
     let the smile to decorate your faces
     I dream about you to have
     a radiant life
     and to laugh as often as possible

     Majka Dorota Ula Eva
     my guitar will sing for you
     all the joys of this world
     just a few notes will suffice
     to banish all the sadness of life
     my guitar promises this to you
     let the smile to decorate your faces
     I dream about you to have
     a radiant life
     and to laugh as often as possible

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    10 Czarowanie
     będziesz moją dziewczyno
     jak moim wypite jest wino
     jak krzyk orła należy do gór
     jak wicher przynależy do chmur
     jak latarnia do skalistego wybrzeża
     jak igła do wizerunku jeża
     będziesz moją jak przepaść
     jest grani załomu
     jak żołnierskiej tęsknoty
     jest droga do domu
     jak wydęty żagiel
     należy do fal
     jak juhasa śpiewka
     jest własnością hal
     będziesz moją dziewczyno
     a gdy przyjdzie ta noc
     pocałunkiem obudzę
     czarnoksięskich sił moc
     miłość zapiszę czerwienią
     na skórze i skręcę ją w zwój
     i na zawsze już będę
     tylko twój
     tylko twój
     tylko...

    10 Spellcasting
     you will be mine girl
     like mine is the wine I drank
     like the cry of an eagle belongs to the mountains
     like a whirlwind belongs to the clouds
     like the lighthouse to the rocky coast
     like the needle to the image of a hedgehog
     you will be mine like a precipice
     is of a ridge bend
     like a soldier's longing
     is the way home
     like a billowing sail
     belongs to the waves
     like a shepard ditty
     is owned by the alps
     you will be mine girl
     and when the night comes
     with a kiss I will awake
     a magical power force
     I will scribe down love with red
     on a hide and will turn it into a scroll
     and I will forever be
     just yours
     just yours
     just ...

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    09 Gawęda o miłości ziemi ojczystej
     Bez tej miłości można żyć,
     mieć serce suche jak orzeszek,
     malutki los naparstkiem pić
     z dala od zgryzot i pocieszeń,
     na własną miarę znać nadzieję,
     w mroku kryjówkę sobie uwić,
     o blasku próchna mówić "dnieje",
     o blasku Słońca nic nie mowić.
     Jakiej miłości brakło im,
     że są jak okno wypalone,
     rozbite szkło, rozwiany dym,
     jak drzewo z nagła powalone,
     które za płytko wrosło w ziemię,
     któremu wyrwał wiatr korzenie
     i jeszcze żyje cząstką czasu,
     ale już traci swe zielenie
     i już nie szumi w chórze lasu?
     Ziemio ojczysta, ziemio jasna,
     nie będę powalonym drzewem.
     Codziennie mocniej w ciebie wrastam
     radością, smutkiem, dumą, gniewem.
     Nie będę jak zerwana nić,
     Odrzucam pusto brzmiące słowa.
     Można nie kochać cię - i żyć,
     ale nie można owocować.
     Ta dawność jej w głębokich warstwach...
     Czasem pośrodku drogi stanę:
     może nieznanych pieśni garstka
     w skrzyni żelazem nabijanej,
     a może dzban, a może łuk
     jeszcze się w łonie ziemi grzeje,
     może pradawny domu próg
     ten, którym wkroczyliśmy w dzieje?
     Stąd idę myślą w przyszle wieki,
     wyobrażenia nowe składam.
     Kamień leżący na dnie rzeki
     oglądam i kształt jego badam.
     Z kamienia tego rzeźbiarz przyszły
     wyrzeźbi głowę rówieśnika.
     Ten kamień leży w nurcie Wisły,
     a w nim potomna twarz ukryta.
     By na tej twarzy spokój był
     i dobroć, i rozumny uśmiech,
     naród mój nie żaluje sił,
     walczy i tworzy, i nie uśnie.
     Pierścienie świetlnych lat nad nami,
     ziemia ojczysta pod stopami.
     Nie będę ptakiem wypłoszonym
     ani jak puste gniazdo po nim.

    09 Tale About Love of Homeland
     Without that love one can live,
     have a heart as dry as a groundnut,
     drink the tiny fate with thimbles
     away from the miseries and consolations,
     know hope by its own measure
     build a hiding place in the darkness,
     decayed wood light call "dawning"
     of the sunshine speak nothing.
     What kind of love are they missing,
     so they are like a burned window,
     broken glass, dissipated smoke,
     like a suddenly fallen tree,
     grown too shallow into the ground,
     with its roots torned by the wind
     though it still lives part time,
     but it already loses its greens
     and no longer roars in the forest chorus?
     Oh, motherland, oh, land of brightness
     I will not be a fallen tree.
     Every day I grow stronger in you
     with my joy, sadness, pride, anger.
     I won't be like a broken strand,
     I reject empty words.
     One does not have to love you - and live
     but one can not bear fruit.
     That's antiquity in the deep ...
     Sometimes I stop in the middle of the road:
     may be a handful of unknown songs
     in a chest reinforced with iron,
     and perhaps a pitcher, and maybe a bow
     still warms in a womb of the earth,
     may be an ancient house threshold
     the one we have entered a history with?
     From here, with my thoughts I reach future centuries,
     I build new images.
     A stone lying on the bottom of the river
     I see it and I explore its shape.
     Of this stone, a future sculptor
     will carve a head of his contemporary.
     This stone is in the Vistula River,
     and in it, there is a future face hidden.
     So that a calmness to be on the face
     and kindness, and an intelligent smile,
     my nation works very hard,
     it fights and creates, and doesn't sleep.
     The rings of light years above us,
     the homeland under our feet.
     I will not be a shooed away bird
     nor its empty nest.


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    08 Była agentem
     była agentem turystycznym
     z uśmiechem zgoła fantastycznym
     była zjawiskiem nie dość że ślicznym
     to jeszcze nader egzotycznym
     naturę miała efemeryczną
     ale działania moc diaboliczną
     jak była potrzeba to się pojawiała
     rezerwowała bilet i znikała
     dusze turystom zabierała
     i zawsze w zamian zostawiała
     złudzenie haju a oni naiwni
     myśleli że jadą do raju

    08 She Was An Agent
     she was a tourist agent
     with a quite fantastic smile
     she was a phenomenon not only pretty
     but also very exotic
     she had an ephemeral nature
     but the diabolical power
     she showed up upon needs
     reserved a ticket and disappeared
     she took tourists souls
     and instead she always left
     an illusion of beeing high and they naively
     thought they were going to paradise


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    07 Jak z tobą rozmawiać
     jak z tobą rozmawiać?
     jak wzruszyć jak wstrząsnąć?
     jakim słowem sięgnąć?
     jak nim serca dotknąć?
     a jakby tak mówić
     milczeniem spojrzeniem
     biciem serc dotykiem
     splecionych rąk drżeniem
     westchnieniem zapachem
     pieszczotą oddechem
     pragnieniem uściskiem
     namiętnością grzechem...
     och! jak z tobą mówić?
     jak słowa odnaleźć
     słowa? ... wszak ja najpierw
     muszę ciebie znaleźć

    07 How Do I Talk To You
     how do I talk to you?
     how do I shake you, move you?
     which word will reach you?
     how can it touch you heart?
     and what if I speak
     with a whisper, and a look
     a heartbeat, a touch
     with braided trembling hands
     a sight, a scent
     a caressing breath
     a longing touch
     with passion, and sin
     oh! how do I speak to you?
     how do I find the words
     words? before anything else
     I have to find you first


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    06 Here We Are
     Under the flying maple leaf
     Over the plate of local beef
     Here we are
     In Muddy Waters BBQ
     Admiring the Red River view
     Here we are
     Here we are
     No matter what we proudly strut
     On windy streets
     Here we are
     Like fireworks over the Forks
     At New Year’s Eve
     Enjoying ice wine at Grand Beach
     Nothing appears out of our reach
     Here we are
     No matter dreadful winter cold
     No matter what the future holds
     Here we are
     Here we are
     No matter what we proudly strut
     On windy streets
     Here we are
     Like fireworks over the Forks
     At New Year’s Eve
     Listening to the prairie lark
     In the provincial Birds Hill Park
     Here we are
     We’re in this place for good and bad
     No matter if we’re sick or mad
     Here we are
     Here we are
     No matter what we proudly strut
     On windy streets
     Here we are
     Like fireworks over the Forks
     At New Year’s Eve
     Sitting in front of you I see
     There’s no “to be or not to be”
     Here I am
     Looking in your beautiful eyes
     Happier than all the other guys
     Here I am


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    05 Idą pod prąd
     idą pod prąd ona i on
     trzymając się za ręce
     wolni od absolutu praw
     mogą osiągnąć więcej
         idą pod prąd najprostszą z dróg
         z daleka od szalbierzy
         nie martwiąc się że większość dziś
         nie chce w ich drogę wierzyć
     niemy i nienawistny tłum
     nie znosi tych co mogą
     zrzuciwszy pęta starych "prawd"
     podążać własną drogą
         czy marsz pod prąd wystarczy by
         wytykać ich palcami?
         czy starczy być w większości by
         okrzyknąć ich zdrajcami?
     zazdrość nienawiść żądza krwi
     na ziemi szlak wypala
     a przyszłość... ona tym co szli
     pod prąd znicze zapala

    05 They Go Against The Current
        she and he march against the current
         holding each other's hands
         free from the absolute
         they can achieve more
             they take the easiest route
             away from swindlers
             not worrying that most today
             do not want to believe in their way
         dumb and hateful crowd
         does not tolerate those who can
         release the tether of old "truths"
         and follow their own paths
             does a march against the current suffice to
             point them out with fingers?
             is it enough to be in the majority
             to brand them traitors?
         envy hate thirst for blood
         burn a trail on the earth
         and the future ... she lights a flame of glory
         to those who marched against the current


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    04 Wieprze blues
    nie ma takiego kto by nie chciał
    być pięknym zdrowym wartościowym
    czyś ze wsi czy z wielkiego miasta
    tak właśnie jest... tak jest i basta
        to tak jak dzień przychodzi po nocy
        jak data się zmienia o północy
        jak deszcz jest mokry kamień twardy
        smrodek jest przykry a gbur hardy
    tak jest czy jesteś kontra czy też pro
    tak jest i już - to status quo
        więc gdy nie jesteś rozumiany
        czujesz się jakby w grunt wdeptany
        wiedz że ty sam masz moc zmiany na lepsze
        że ty sam masz moc zmiany na lepsze
        że ty sam masz moc zmiany na lepsze
        po prostu nie kładź swych pereł przed wieprze

    04 The Swine Blues
        there isn't anyone who wouldn't want
        to be beautiful heatlhy and valued
        whether you're from the country or from the big city
        that's how it is, and that's enough
            it's like the day follows the night
            like a date changes at midnight
            like the rain is wet, the stone is hard
            like a stink is foul, and a boor arrogant
        that's how it is, whether you're versus or pro
        that's just how it is, it's the status quo
            so if you're misunderstood
            you feel like you've been run into the ground
            know that you alone have the power to change for the better
            that you alone have the power to change for the better
            that you alone have the power to change for the better
            simply don't lay down your pearls before the swines


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    03 Miłość jak marihuana
    miłość jest jak marihuana
    raz doświadczona
    uzależnia
    w większych dawkach
    wywołuje wizje
    świetlanej przyszłości
    najsilniej działa
    stosowana rzadko
    i w wysokim stężeniu
    zażywana codziennie
    uprzyjemnia życie
    ale powszechnieje
    do granic zauważalności

    03 The Love Like Marihuana
     love is like marijuana
     once experienced
     it becomes addictive
     in larger doses
     produces visions
     of a bright future
     it works best
     when used rarely
     and in high concentrations
     used daily
     makes life comfortable
     but weakens
     to the limits of visibility


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    02 Szczęście
    Szczęście
    Rozwinąć skrzydła
    i szybować z wiatrem
    do końca czasu.
    Gdzieś po drodze
    znaleźć swój okruch słońca.
    Poczuć jego ciepło ...
    ... i powierzyć mu swój los

    02 Happiness
     Happiness
     Spread the wings
      and glide with the wind
     till the end of time.
     Somewhere along the way
     find your speck of the sun.
     Feel its warmth ...
     ... and entrust it your fate.


    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

    01 Już się zmierzcha
    Już się zmierzcha, nadchodzi noc,
    Poprośmy Boga o pomoc,
    Aby On naszym stróżem był,
    Od złych czartów nas obronił,
    Którzy najwięcej w ciemności
    Używają swej chytrości.


    01 It's Getting Dark
     It's getting dark, the night is coming,
     Let's pray to God for help,
     So that He would be our guardian,
     And defend us from the bad demons,
     That under the darkness
     Use their crafts.

    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -